EESTI RATSASPORDI LIIDU PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Ratsaspordi Liit (edaspidi ERL) on avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks on ratsaspordi ja ratsutamise arendamine ning sellealase tegevuse koordineerimine ja üldistamine Eestis.
  
1.2. ERL ühendab ratsaspordi ja/või ratsutamisega tegelevaid või sellist tegevust propageerivaid ja arendavaid klubisid, ratsaspordikoole, seltse, ühinguid ja teisi isikuid ning esindab nende huvisid Eestis, Rahvusvahelises Ratsaspordiföderatsioonis (FEI) ja mujal väljaspool Eestit.

1.3. ERL juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, Olümpiahartast, Rahvusvahelise Ratsaspordiföderatsiooni poolt kehtestatud aktidest ja suunistest ning käesolevast põhikirjast.

1.4. ERL tegevus on heategevuslik. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole ERL eesmärk ega põhitegevus. ERL tulu kasutatakse vaid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, ühingu asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorganite liikmetele ja nende lähikondsetele ühingu vara ega tulu ei jaotata ning materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi ei anta.

1.5. ERL on eraõiguslik juriidiline isik, millel on oma sümboolika. Selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus kuulub ERL’ile.

1.6. ERL vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. ERL liige ei vastuta ERL kohustuste eest ning ERL ei vastuta liikme kohustuste eest.

1.7. ERL on asutatud 1922 aastal ja tema tegevus on taastatud 12.12.1990 aastal määramata tähtajaks.

1.8. ERL juhatuse asukohaks on Tallinn ja tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik.

2. ERL TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED

2.1. ERL tegevuse eesmärgiks on heategevuslik kultuuri, spordi ja hariduse toetamine avalikes huvides, sealhulgas ratsaspordi ja ratsutamise kandepinna laiendamine ja sportliku taseme tõstmine klassikalistel ratsaspordi aladel. 

2.2. Oma eesmärkide täitmiseks ERL:    

 1. loob tingimusi sportimiseks ja vaba aja veetmiseks; 
 2. koondab ja ühendab ratsaspordi ja/või ratsutamisega tegelevaid või sellist tegevust propageerivaid ja arendavaid isikuid ning koordineerib, üldistab ja esindab neid; 
 3. propageerib ratsasporti ja ratsutamist ning kaasab ERL liikmete kaudu oma tegevusse ratsaspordist ja ratsutamisest huvitatud isikuid, eelkõige noori ja toetajaid;
 4. arendab tegevust ratsaspordi tutvustamisel, ratsutamise õpetamisel ja huvi tõstmisel ratsaspordi ja ratsutamise vastu;
 5. korraldab oma liikmete sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja nendest osavõtte, koostab edetabeleid, määrab ERL esindajad rahvusvahelisteks võistlusteks, töötab välja võistluste juhendid, hangib ja levitab metoodilisi materjale, sõlmib kokkuleppeid treenerite, juhendajate, veterinaar- ja julgestusteenistuse ja kohtunikega, autasustab sportlasi, aktiivseid ERL liikmeid ja toetajaid, maksab stipendiume;
 6. korraldab õppe-treeninglaagreid, seminare, kursusi ja organiseerib oma liikmete, treenerite ja kohtunike osavõtte sellistest üritustest;
 7. koondab, analüüsib ja üldistab ratsutamise ja ratsaspordi kohta olevaid andmeid ning korraldab vajadusel nende avaldamise;
 8. esindab ERL liikmeid nii Eestis kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides, lähtudes FEI otsustest ja tegevuspõhimõtetest;
 9. arendab koostööd sama spordialaga tegelevate liitudega teistes riikides ning riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
 10. viib vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi spordi- ja tulundusüritusi, võtab vastu toetusi, annetusi ja eraldisi, teeb tehinguid ERL omandis oleva varaga, korraldab loteriisid, ennustusvõistlusi ning sõlmib sponsor- ja reklaamilepinguid.

3. ERL LIIKMED

3.1. ERL liikmeks võib olla iga eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevus on ratsaspordi arendamine või kes on ratsakooli pidaja, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele ja kes tunnustab ERL eesmärke, osaleb aktiivselt nende elluviimisel ning tasub ühekordse sisseastumismaksu ja regulaarselt aastamaksu.

3.2. Füüsilised isikud võtavad ERL tegevusest osa ERL liikmeks oleva isiku kaudu.  

3.3. ERL liikmeks astumiseks esitatakse kirjalik avaldus, mille kohta ERL juhatus teeb otsuse 45 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Kui ERL juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine otsustatakse ERL üldkogul. 

3.4. ERL liikmete arvestust peab juhatus. Liikmelisust ERL’is ja liikme õigusi ei saa teisele isikule üle anda.  

3.5. ERL liikme väljaarvamine ja nimekirjast kustutamine liikme väljaastumisavalduse alusel või tema lõpetamisteate saamise korral toimub juhatuse otsusega. Juhatuse otsusega võib liikme ERL’ist välja arvata ka liikme, kes ei täida kohaselt ERL põhikirja sätteid või on kahjustanud oluliselt ERL’i huve. 

3.6. ERL’st väljaarvatud liikmele teatatakse tema väljaarvamise otsusest ja selle motiividest viivitamatult kirjalikult. Väljaarvatud liikme taotlusel vaatab vastava otsuse üle ERL üldkogu.

4. ERL LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. ERL liikmel on õigus: 

 1. osaleda ja olla esindatud kõigil ERL üritustel;
 2. kasutada ERL poolt loodud sportimise ja vaba aja veetmise tingimusi vastavalt juhatuse kehtestatud korrale;
 3. võtta hääleõigusega osa ERL üldkogust, saada eelnevat informatsiooni koosoleku päevakorra kohta, teha üldkogule ettepanekuid, esitada kandidaate ERL organitesse vastavalt üldkogul kehtestatud reglemendile;
 4. tutvuda ERL põhikirjaga ning üldkogu ja juhatuse koosolekute protokollidega, saada neist koopiaid ja väljavõtteid;
 5. nõuda juhatuselt üldkogu kokkukutsumist, kui seda toetab vähemalt 1/10 liikmetest;
 6. kasutada vastavalt ERL organite otsustele ERL ja selle toetajate sümboolikat ja vara;
 7. vabatahtlikult ERL’ist välja astuda. 

4.2. ERL liige on kohustatud:

 1. täitma ERL põhikirja nõudeid ja organite pädevaid otsuseid;
 2. tasuma sisseastumis- ja liikmemaksu üldkogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras;
 3. arendama ja harrastama või muul viisil toetama ratsasporti ja ratsutamist;
 4. hoidma ja kaitsma ERL head nime, seisma ERL eesmärkide ja põhimõtete eest;
 5. teavitama ERL juhatust muudatustest oma õiguslikus staatuses, asukohas ja liikmeskonnas. 

4.3. ERL liikme õigused ja kohustused tekivad liikmeks vastuvõtmise otsuses märgitud kuupäevast ning lõpevad väljaarvamise otsuses märgitud kuupäeval. 

4.4. ERL liikmele võib liikme nõusolekul juhatuse otsusega kehtestada täiendavaid kohustusi.

5. ERL STRUKTUUR JA JUHTORGANID

Üldkogu

5.1. ERL kõrgeimaks organiks on üldkogu, mis vastab mittetulundusühingute seaduse § 18 tähenduses mõistele liikmete üldkoosolek. Üldkogu kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole ERL liikmetest. 

5.2. Juhul, kui nõuetekohaselt kokkukutsutud üldkogule ei ilmunud kvoorumiks vajalik arv liikmeid, kutsub juhatus kahe nädala jooksul kokku uue üldkogu sama päevakorraga. See üldkogu on otsustusvõimeline kui ilmunud on vähemalt kaks liiget. 

5.3. ERL üldkogu pädevusse kuulub: 

 1. ERL eesmärgi muutmine;
 2. ERL arengukava kinnitamine;
 3. juhatuse arvulise koosseisu määramine ja liikmete valimine;
 4. põhikirja muutmine;
 5. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ERL esindaja määramine;
 6. juhatuse aruannete ärakuulamine ja kinnitamine;
 7. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kehtestamine juhatuse ettepaneku alusel;
 8. revisjoni määramine;
 9. ERL tegevuse lõpetamise otsustamine;
 10. kõigi muude küsimuste otsustamine, mis on esitatud üldkogule juhatuse poolt. 

5.4. Üldkogu juhatab ERL president, juhatuse esimees või teine üldkogu poolt valitud isik vastavalt üldkogul vastuvõetud reglemendile. 

5.5. Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud ERL liikmetest. Üldkogu otsus ERL eesmärgi muutmise kohta on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 9/10 liikmetest ning otsus põhikirja muutmise ja/või ERL lõpetamise kohta on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkogul osalenud liikmetest. Isiku valimisel loetakse üldkogu poolt valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.

Juhatus 

5.6. ERL juhtimisorganiks on juhatus. Juhatuse liikmete minimaalne arv on 5. Juhatuse liikmete volituste tähtaeg on neli aastat ja juhatus valitakse suveolümpiamängude järgselt toimuval esimesel üldkogul. 

5.7. Juhatuse pädevuses on kõikide küsimuste otsustamine, mis ei ole üldkogu ainupädevuses. 

5.8. Juhatus valib endi hulgas juhatuse esimehe, kes juhib ja korraldab juhatuse tööd. Eesti Ratsaspordi Liitu esindab kõigis õigustoimingutes juhatuse esimees ainuisikuliselt või teised juhatuse liikmed kahekesi ühiselt. 

5.9. Juhatuse koosolek võib võtta vastu otsuseid, kui sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse koosolekul võib juhatuse liiget hääleõiguslikult esindada vaid teine juhatuse liige lihtkirjaliku volikirja alusel. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav koosolekul osalenud liikmete poolhäälteenamus. 

5.10. Õigusaktides ettenähtud korras võib juhatus võtta vastu otsuseid ka ilma koosolekut kokku kutsumata.

President 

5.11. Juhatuse poolt valitakse ERL presidendi auametikohale isik, lähtudes tema laitmatust reputatsioonist, positsioonist Eesti ühiskonnas ja/või teenetest Eesti ratsaspordi ees.

5.12. President ei ole juhatuse liige ja esindab ERL’i juhatuse poolt antud volituse alusel ja piires. President valitakse tähtajatult ja isik loetakse ERL presidendiks vastava otsuse teatavakstegemisest kuni juhatuse otsuse teatavakstegemiseni ERL uue presidendi valimise kohta.

5.13. President juhib reeglina üldkogu tööd ja osaleb vastavalt võimalusele juhatuse töös. Presidendil on õigus juhatuse poolt antud volituse alusel täita ERL esindusfunktsiooni nii Eestis kui ka välismaal. President ei ole isiklikult vastutav ERL raamatupidamise korraldamise ega finantsmajandusliku tegevuse eest.

Peasekretär 

5.14. Peasekretär on ERL-i tegevjuht. Peasekretäri võtab tööle juhatus. Peasekretär ei või samaaegselt olla ERL juhatuse liige.

5.15. Peasekretäri pädevus, õigused ja kohustused määratakse temaga sõlmitud töölepingus, ametijuhendis ja juhatuse otsustes. Peasekretäri põhiülesanded on oma pädevuse piires: 

 1. esindada ERL-i kõigis küsimustes ja suhetes; 
 2. kasutada ja käsutada ERL vara ja vahendeid;
 3. kirjutada ERL nimel alla lepingutele ja muudele dokumentidele;
 4. korraldada ERL igapäevast tegevust, sealhulgas võtta vajadusel ERL-i tööle teisi isikuid;
 5. ette valmistada üldkogu ja juhatuse koosolekute materjale;
 6. korraldada ERL raamatupidamist õigusaktides sätestatud korras;  
 7. koostada eelarve, raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitada selle kinnitamiseks juhatusele ja/või üldkogule õigusaktides sätestatud korras; 
 8. tagada kinnitatud eelarvest kinnipidamine ja korraldada ERL finantsmajanduslikku tegevust.

6. ERL VARA 

 6.1. ERL vara tekib: 

 1. 1. sisseastumis- ja liikmemaksudest; 
 2. 2. sihtotstarbelistest varalistest ja mittevaralistest toetustest ja annetustest;
 3. 3. muudest tuludest, mis on seotud ERL põhikirjalise tegevusega. 

6.2. ERL kasutab oma vara ja tulusid üksnes oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.


7. REVISJON 

7.1. Üldkogu võib ERL organite tegevuse kontrollimiseks määrata revisjoni või audiitorkontrolli. Üldkogu määrab kontrolli teostajaks kas ühe või mitu isikut, kellel on piisavad oskused töö teostamiseks ja kes ei ole ERL juhatuse liige, president, peasekretär ega ERL töötaja. Vajadusel määrab üldkogu kontrolli teostajaks audiitori audiitortegevuse seaduse tähenduses. Üldkoosoleku otsuses määratakse ka kontrolli teostaja volituste, tasustamise ja muud tingimused.

7.2. ERL juhatus ja peasekretär peavad võimaldama kontrolli teostajatel tutvuda kõigi vajalike dokumentidega ning andma neile vajalikku teavet. Vastavad isikud on aruandekohustuslikud vaid üldkogu ees ja koostavad oma töö tulemuste kohta aruande.

8. ERL TEGEVUSE LÕPETAMISE ALUSED

8.1. ERL tegevus lõpetatakse: 

 1. üldkogu otsuse alusel; 
 2. juhul, kui ERL liikmete arv langeb alla kahe;
 3. kohtuotsuse alusel;
 4. pankrotimenetluse alustamisel ERL vastu;
 5. muul seaduses või põhikirjas ettenähtud alusel.

8.2. ERL tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega „Tulumaksusoodustustega MTÜ-de ja SA-de nimekirja” kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele või, avalikõiguslikule juriidilisele isikule. 

Käesolev põhikiri on kinnitatud ERL 24.05.2023. a Üldkogul.

(+372) 6 031 525
info@ratsaliit.ee

Arhiiv
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.