Privaatsuspoliitika

Eesti Ratsaspordi Liit (edaspidi nimetatud kui ,,ERL“) järgib käesolevas poliitikas toodud nõudeid ja põhimõtteid. ERL-i jaoks on oluline isikute privaatsus ning isikuandmete kaitse ja seetõttu oleme välja töötanud käesoleva privaatsuspoliitika, mis sätestab isikuandmete töötlemise eesmärgid, tingimused ning andmesubjektide isikuandmetega seonduvad õigused. ERL peab isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmist ja kaitset väga oluliseks ja tagab isikuandmete töötlemise seaduslikkuse. Privaatsuspoliitika hõlmab isikuandmete töötlemist ERL-i poolt, muuhulgas ERL infosüsteemis (edaspidi nimetatud kui ,,Ratsanet“), Eesti Ratsaspordi Liidu internetiaadressil www.ratsaliit.ee ja Tallinn International Horse Show internetiaadressil www.tallinnhorseshow.ee.

1. Mõisted
1.1 Isikuandmed - tähendab igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;
1.2 Isikuandmete töötlemine - isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;
1.3 Vastutav töötleja - füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori või KOV asutus kes on esmaseks isikuandmete kogujaks. Vastutav töötleja määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid;
1.4 Volitatud töötleja - füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori või KOV asutus, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja ülesandel ja tema juhendi alusel;
1.5 Kolmas isik - füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori või KOV asutus, amet või organ;
1.6 Isikuandmetega seotud rikkumine - nõuete rikkumine, mis põhjustab edastatavate, salvestatud või muul viisil töödeldavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu;
1.7 Andmesubjekt – isik, kelle isikuandmeid töödeldakse (näiteks ratsanik, hobuseomanik, lapsevanem jms).

2. Põhimõtted
2.1 ERL lähtub isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:
2.1.1 seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte - töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev;
2.1.2 eesmärgi piirangu põhimõte - isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
2.1.3 võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte - isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt;
2.1.4 õigsuse põhimõte - isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata;
2.1.5 säilitamise piirangu põhimõte - isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;
2.1.6 usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte - isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

3. Isikuandmete töötlemise turvalisus
3.1 ERL rakendab isikuandmete kaitseks erinevaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid lähtudes mõistlikkuse printsiibist.
3.2 ERL võib teatud juhtudel kasutada isikuandmete töötlemiseks volitatud töötlejaid. ERL tagab, et volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid ERL juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega ning rakendavad asjakohaseid turvameetmeid.

4. Isikuandmete liigid
4.1 ERL töötleb isikuandmeid, mis on saadud otse andmesubjektilt (st isikult, kes on isikuandmed avaldanud – näiteks Ratsaneti kasutaja loomisel, võistlustele registreerides, hobust registreerides).
4.2 Andmesubjektideks on RK programmiga liitunud isikud, klubide liikmed, sportlased, alaealistel isikutel võistlustel vastutavad isikud, treenerid, võistluste ametnikud, võistluste vabatahtlikud, hobuseomanikud, hobuse kasvatajad, hobuse registreerimistaotluse esitajad, ponide turjakõrguse avalduse esitajad, muud Ratsanetis registreeritud isikud.
4.3 ERL töötleb isikuandmeid järgmistes liikides:
4.3.1. personaalandmed: ees- ja perekonnanimi, vanus, sugu, kodakondsus, isikukood, vanema või eestkostja ees- ja perekonnanimi, klubi liikmelisus, litsentsi kategooria ja kehtivus, sportlikud tulemused;
4.3.2. kontaktandmed: e-posti aadress, kontakttelefon, aadress, vanema või eestkostja e-posti aadress, kontakttelefon;
4.3.3. internetiandmed: kasutusseansi andmed, küpsised, Ratsaneti logiandmed ja IP aadressid;
4.3.4. muud andmed: RK programmiga liitumise kuupäev, RK liitumistasu maksekuupäev, treeneri ees- ja perekonnanimi, RK eksamineerija ees- ja perekonnanimi, RK eksami sooritamise kuupäev, RK väljastamise kuupäev, treenerikutse või –tunnistuse number ja kehtivus.
4.4. ERL on isikuandmete vastutavaks töötlejaks ning ERL järgib isikuandmete konfidentsiaalsuse tagamise põhimõtteid ning avalikustab isikuandmeid vaid rangelt piiratud ulatuses, tagamaks isikute privaatsusõigusi.
4.5. Isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ligipääs ainult ERL-i poolt volitatud isikutel.

5. Isikuandmete töötlemise eesmärgid
5.1. ERL töötleb isikuandmeid kas lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, nõusoleku alusel, õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.
5.2. Käesoleva privaatsuspoliitika punktis 4.3.1 nimetatud isikuandmete töötlemise eesmärgiks on:
5.2.1. isikute tuvastamine ja autentimine;
5.2.2. sünnipäevade puhul õnnitlemine;
5.2.3. sportlaste vanuseklassidesse määramine;
5.2.4. ametialase suhtluse ja informatsiooni edastamine;
5.2.5. võistlustulemuste ja edetabelite koostamine;
5.2.6. treeneri reklaamimine ERL-i veebilehel.
5.3 Käesoleva privaatsuspoliitika punktis 4.3.2 nimetatud isikuandmete töötlemise eesmärgiks on:
5.3.1. informatsiooni edastamine;
5.3.2. isikute tuvastamine;
5.3.3. turundusinfo edastamine, sh kolmandate isikute turunduspakkumised (isikutel on igal ajal võimalus loobuda turundusinfo saamisest);
5.3.4. ettenägematutel asjaoludel isikuga/vanema või eestkostjaga ühenduse saamine;
5.4. Käesoleva privaatsuspoliitika punktis 4.3.3 nimetatud isikuandmete töötlemise eesmärgiks on:
5.4.1. tehniliste parenduste läbiviimine; 5.4.2. veebilehtede kasutuskogemuse mugavamaks ja sujuvamaks tegemine;
5.4.3. anonüümse kasutusstatistika läbiviimine. 5.5. Käesoleva privaatsuspoliitika punktis 4.3.4 nimetatud isikuandmete töötlemise eesmärgiks on:
5.5.1. isikute nõuete täitmise üle järelevalve läbiviimine; 5.5.2. statistika tegemine;
5.5.3. RK programmi parendamine; 5.5.4. Isikute nõuetekohane akrediteerimine vastavalt kohalduvatele nõuetele.

6. Kolmandad isikud
6.1. ERL võib isikuandmeid, piiratud rangelt vajalikkusega eesmärkidest lähtuvalt, edastada kolmandatele isikutele alljärgnevatel eesmärkidel:
6.1.1. võistlustulemuste kuvamiseks (sh välised võistlustulemuste haldussüsteemid);
6.1.2. spordiorganisatsioonide koostöö edendamiseks (sh rahvusvaheline koostöö FEI-ga);
6.1.3. statistika tegemiseks (sh riiklik spordistatistika);
6.1.4. Veebilehtede majutusteenuse osutajale.
6.2. ERL kinnitab, et edastab isikuandmeid vaid sellistele kolmandatele isikutele, kes rakendavad piisavaid turvameetmeid isikuandmete kaitse turvalisuse tagamisele.

7. Alaealiste laste isikuandmete töötlemine
7.1 ERL mõistab alaealiste isikuandmete töötlemise turvalisuse tagamise olulisust, mistõttu rakendab alaealiste isikuandmete töötlemisele kõiki asjakohaseid administratiivseid ja tehnoloogilisi turvameetmeid.
7.2 ERL küsib nõuetekohaseid nõusolekuid lapsevanematelt või eestkostjatelt. Alaealised lapsed on kohustatud ka ise tagama, et võistlema tulles või tehes muid toiminguid, mis eeldavad nõuetekohast nõusolekut, on neil olemas lapsevanema või eestkostja nõusolek ja luba.

8. Andmesubjekti õigused
8.1. Andmesubjektil on õigus isikuandmete kustutamisele.
8.2. Andmesubjektil on õigus teha päringuid teda puudutavate isikuandmete kohta, mida ta on ERL-ile esitanud.
8.3. Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemise piiramisele.
8.4. Andmesubjektil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile.

9. Isikuandmete säilitamine
9.1. ERL säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse, välja arvatud kui ERL-il ei ole seadusest tulenevat nõuet, mis sätestaks teistsugused isikuandmete säilitamise tähtajad.
9.2. ERL hävitab ja/või kustutab turvaliselt kõik isikuandmed, mille säilitamiseks eesmärk puudub.

10. Küpsiste kasutamine
10.1. ERL-i hallatavad veebilehed www.ratsanet.ee, www.ratsaliit.ee, www.tallinnhorseshow.ee võivad kasutada küpsiseid, et teha isikute kasutajakogemus veebilehel mugavamaks ja kasutamine sujuvamaks.
10.2. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt isiku kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutame:
10.2.1. Anonüümse ja üldistatud statistika kogumiseks veebilehe külastajate arvu kohta, infot kuidas veebilehte kasutatakse, selleks, et muuta veebilehti veelgi kasutajasõbralikumaks ja paremaks.
10.3. Küpsiste kasutamise mittenõustumisega on võimalik seadmes salvestatud küpsised blokeerida. Selleks tuleb muuta veebilehitseja vastavaid seadmed. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebilehed korrektselt töötada ja kõik teenused ei pruugi olla kättesaadavad.

11. Muudatused privaatsuspoliitikas
11.1 Isikute privaatsus on ERL-ile oluline, mistõttu ERL ajakohastab regulaarselt käesolevat privaatsuspoliitikat. Veebilehtedel avaldame alati privaatsuspoliitika kõige ajakohasema versiooni.

12. Kontakt
12.1 Kõikide isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste, murede või ettepanekutega on võimalik ühendust võtta vastutava töötlejaga järgnevatel kontaktidel:
Eesti Ratsaspordi Liit
Tondi tn 84, Tallinn, Harju maakond, 11316
info@ratsaliit.ee

(+372) 6 031 525
info@ratsaliit.ee

Arhiiv
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.