Treenerikutse taastaotlemine

Treenerikutse taastaotleja peab läbima täiendkoolitused vähemalt 60 tunni ulatuses.
Täiendkoolituseks saab arvestada eriosa tasemekoolitust, mis on läbitud peale viimast kutse atesteerimist kuid mitte varem, kui viimase nelja (4) aasta jooksul. Üldosakoolitust täiendkoolituseks arvestada ei ole võimalik.
Täiendkoolituse tundide arvestamise täpsustatud tingimuste dokumendi leiate lehe lõpus 👇
Hindamiskomisjonil on õigus täpsustada täiendkoolituste arvestamise korda ja  kutse (taas)taotlemise eeltingimusi ja nõudeid kooskõlastades need eelnevalt EOK kutsekomisjoniga.
Ratsutamistreenerite hindamiskomisjoni täpsustatud nõue taasatesteerimisel on portfoolio koostamine kõikidel tasemetel vastavalt etteantud vormile
Abitreeneri, tase 3 kutse taastaotlemise eeldusteks on:
 • erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel,
 • viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi)  
 • vähemalt 2-aastane erialane töökogemus abitreeneri, tase 3 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.
Nooremtreeneri, tase 4 kutse taastaotlemise eeldusteks on: 
 • erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, 
 • viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi) 
 • vähemalt 2-aastane erialane töökogemus nooremtreeneri, tase 4 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.
Treeneri, tase 5 kutse taastaotlemise eeldusteks on: 
 • erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, 
 • viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi) 
 • vähemalt 3-aastane erialane töökogemus treeneri, tase 5 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.
Vanemtreeneri, tase 6 kutse taastaotlemise eeldusteks on: 
 • erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, 
 • viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi) 
 • vähemalt 4-aastane erialane töökogemus vanemtreeneri, tase 6 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.
Taasatesteerimise väljakuulutamisel ja dokumentide menetlemisel kehtivad samad nõuded ja tähtajad, mis kutse andmisel (vt.lehelt Kutseeksam)
Taastõendamine toimub esitatud dokumentide alusel ja/või intervjuu vormis.
Taastõendamine vanaduspensioniealiste taastaotlejate osas toimub dokumentide alusel ning sellisel juhul on taastõendamise tasuks kutsetunnistuse maksumus.
Vanaduspensioniealistelt taastaotlejatelt, kellele on eelnevalt antud kutse või taastõendatud kutse vähemalt kolmel korral, ei nõuta täienduskoolituse läbimist tõendavaid dokumente 
Õigus kutse taastaotlemiseks:
 • kutse taastaotlemine peab toimuma treeneri kutse kehtivuse perioodil; 
 • mõjuvatel põhjustel on Kutsekomisjonil (!) erandina õigus taastaotleja lubamiseks kutse taastõendamisele, kui kutse kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui üks aasta. 
 • kui Kutsekomisjon ei tee erandit või kui treeneri kutse kehtivusest on möödunud enam kui 1 aasta*, siis suunatakse kutse taotleja kutseeksamile, kusjuures kehtib korrakohane täienduskoolituse nõue – 60 tundi viimase 4 aasta jooksul. 
* - see tähendab, et kui Kutsekomisjon teeb erandi ja lubab taotleja taastõendamisele peale kutsekehtivuse lõppu 1 aasta jooksul, siis treeneril sellel perioodil puudub kehtiv kutsetase.
Kutse taastaotlemisel elektroonilisse keskkonda minu.treenerikutse.ee sisestatavad dokumendid:
 1. avaldab keskkonnas kutse taastaotlemise soovi sisendklahvi ´´uus taotlus´´ kaudu ja sisestab taotletava kutsetaseme ning spetsialiseerumise 
 2. taotleja poolt sisestatud andmete põhjal genereerib keskkond vormikohase CV 
 3. laeb keskkonda koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID-kaart) 
 4. laeb keskkonda koopia haridust tõendavast dokumendist
  *välisriigis omandatud hariduse puhul esitada Eesti ENIC/NARICU hinnang hariduskvalifikatsioonile 
 5. laeb keskkonda täienduskoolituste ja esmaabikoolituse läbimist tõendavad dokumendid, mis on väljastatud  koolituste korraldaja poolt. Ratsaliidu koolituste koolitustunnid lisab Spordiregistrisse koolitusjuht.
 6. laeb keskkonda maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta - tasumine toimub taotluse esitamise käigus makselingiga!
 7. märgib lastega töötamise piirangute puudumise vastavalt lastekaitseseaduse § 20 alusel ja laeb keskkonda registriteate väljavõtte Karistusregistrist lastega töötamise piirangute puudumise kohta, (lastekaitseseadus § 20 lg 1-2) nii kehtivate kui arhiveeritud karistuste osas.
  Elektroonilisse keskkonda ei sisestata portfooliot vaid see saadetakse koolitusjuhi e-mailie Therje@ratsaliit.ee
KUTSE ANDMISE JA TAASTÕENDAMISE TASU MÄÄRAD,  kinnitatud Kultuuri Kutsenõukogu 11.11.2020 otsusega nr 21
 • Abitreener EKR 3 - 40 eurot 
 • Nooremtreener EKR 4 - 47 eurot 
 • Treener EKR 5 - 56 eurot 
 • Vanemtreener EKR 6 - 72 eurot 
 • Meistertreener EKR 7 - 80 eurot  
 • Kutse andmise ja taastõendamise tasu kantakse spordialaliidu arveldusarvele taotluslehel näidatud makselingi kaudu
  Meistertreeneri kutse ja spordiala hindamiskomisjoni liikme kutse taotlemisel ja taastaotlemisel kantakse tasu EOK treenerite kutsekomisjoni teenindava Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse arveldusarvele.


Portfoolio link
DOKUMENDID Treenerikutse taastaotlemise tingimused Täiendkoolituste arvestamise kord Vaatlusvorm printimiseks Vaatlusvorm arvutis täitmiseks Stažeerimisvorm printimiseks Stažeerimisvorm arvutis täitmiseks

(+372) 6 031 525
info@ratsaliit.ee

Arhiiv
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.