Treenerite kutseeksam  

KUTSE ANDMISE KORD treeneri kutsetele on kinnitatud  Kultuuri Kutsenõukogu 19.04.2023 otsusega nr 28
Treeneri kutsete kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandarditega ja nendele vastavust kinnitab kutsetunnistus.
Kõik kehtivad treeneri kutsed on kantud Kutseregistrisse ja Eesti Spordiregistrisse.
Treeneri kutseid andev organ ehk kutse andja on Eesti Olümpiakomitee (edaspidi EOK).
EOK treenerite kutsekomisjon nimetab koostöös spordialaliitudega spetsialiseerumise alusel hindamiskomisjonid, kes hindavad kutset taotleva isiku (edaspidi taotleja) kompetentsuse vastavust kutsestandardile.
Hindamiskomisjonid  töötavad välja spordiala spetsiifilised hindamisvormid, -juhendid ja –materjalid, vaatavad koostöös kutsekomisjoniga läbi taotleja dokumendid ja otsustavad tema lubamise hindamisele kutse andmiseks/taastõendamiseks ning viivad läbi kutseeksami, sisestavad hindamistulemused ja protokolli kesksesse andmekogusse.
Treeneri kutsed antakse 4 aastaks.

Kutseeksam:
 • kuulutatakse välja kaks (2) kuud enne kutseeksami toimumist;
 • kutse taotleja esitab nõutavad dokumendid e-keskkonnas minu.treenerikutse.ee kolme nädala jooksul arvates kutse andmise väljakuulutamisest;
 • e-keskkonda ei sisestata, vaid saadetakse koolitusjuhi e-mailile Therje@ratsaliit.ee :
  - avaldus ratsutamisoskuse esitamisest vabastamiseks
  - portfoolio, kui see on eksamiteates nõutud
  - ratsutamisoskuse esitamise videolinke
  - muid dokumente ja avaldusi, mis ei ole nõutud e-keskkonnas
 • Kutsekomisjon teostab esitatud dokumentide esmase kontrolli ja suunab need hindamiskomisjonile läbi vaatamiseks kolme nädala jooksul arvates nende esitamise lõpptähtajast;
 • Kutsekomisjoni esmase kontrolli läbinud dokumentide alusel otsustab hindamiskomisjon taotleja lubamise hindamisele e.kutseeksamile;
 • hindamiskomisjonil on õigus taotleja mittevastavusel taotletavale treeneri kutsele, EKR tasemele sisenemiseks seatud eeltingimustele:
  - mitte lubada taotlejat hindamisele kohustusega seda otsust põhjendada;
  - soovitada taotlejale sobivamat kutsetaset lähtudes seatud eeltingimustest ja esitatud dokumentides;
 • kutseeksam algab teadmiste kontrolliga, milleks on kirjalik test 40 küsimusega ja iga küsimuse kohta nelja valikvastustega, millest ainult üks on õige. 40 küsimusest 20 küsimust on spordiala erialased ja 20 küsimust on spordi üldainetest.
 • Kui eriala- ja üldainete teste ei sooritata üheaegselt, siis tuleb esmalt sooritada erialatest, mille vähemalt 60 %-lisel sooritamisel lubatakse hinnatav üldainete testile.
 • testi sooritamiseks on aega 60 min - kumbagi testiosa kohta 30 min. 
 • Testi mõlemad osad (üld- ja eriosa) sooritatakse isiklikus arvutis eksamiruumis. Erandiks on EKR-5 taseme taotlejad, voltižeerimise, rakendispordi ning kestvusratsutamise kõigi tasemete treenerikutse taotlejad, kelle eriosa test sooritatakse paberkandjal.
 • Testi sooritamisel on keelatud:
  - omavaheline suhtlemine ja kõrvalise abi kasutamine;
  - mobiiltelefonide jt. elektrooniliste seadmete kasutamine;
  - testiga seonduvate materjalide eksamiruumist välja viimine;
  - teisi testi sooritajaid ja komisjoni liikmeid häiriv käitumine.
 • testi tulemused: üldosa positiivne tulemus on min.65%, eriosa positiivne tulemus on min.75%. Kokku peab kirjaliku eksami tulemus olema 160% 
 • Peale kirjaliku eksamiosa sooritamist lubatakse kutsetaotlejad praktilisele eksamiosale.
 • Praktiline eksamiosa koosneb kahest osast:
  1.  ratsutamisoskuse esitamisest  - takistussõit ja koolisõit. Ratsutamisoskuse esitamise viisi määrab hindamiskomisjon hiljemalt kolm (3) kuud enne kutseeksami toimumist. Hindamiskomisjon võib vabastada kutsetaotleja ratsutamisoskuse esitamises osadest (takistussõit või koolisõit või mõlemad), kui tal on esitada ametlikud võistlustulemused nõutud tasemel või mõni muu väga mõjuv põhjus. Ratsutamisoskust kontrollitakse ainult EKR-3 taseme taotlejatel
  2.  koolisõidu ja takistussõidu treeningu läbiviimine, mis toimub üldjuhul eksami päeval ja eksami paigas. EKR-5 taseme praktiline tunniandmise eksamiosa toimub hindamiskomisjoni poolt määratud ajal ja kohas.
 • peale praktilist eksamiosa võib toimuda vestlus hindamiskomisjoniga, millest informeeritakse kutsetaotlejat koheselt treeningtunni läbiviimise järgselt
 • Kutsekomisjon (!) teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal hiljemalt kolme nädala jooksul hindamisest ja  teatab otsusest taotlejale. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult.
 • Kutsekomisjon kinnitab kutseandmise elektrooniliselt 7 tööpäeva jooksul
 • Kutsetunnistus kehtib üldreeglina neli aastat alates Kutsekomisjoni otsuse tegemise kuupäevast 

Kordushindamise korraldamine hindamise mittesooritamisel:
 • hindamist mittesooritanud taotlejal on õigus uuele hindamisele üldise korra alusel;
 • kirjaliku eksamiosa kordushindamist saab sooritada ainult üks (1) kord enne uut kutseeksamit. Praktilist korduseksamit saab sooritada ainult järgmisel kutseeksamil 
 • hindamiskomisjonidel on õigus korraldada järelhindamist mittesooritanud taotlejatele enne järgmist plaanilist kutseandmist, kuid mitte varem kui kahe nädala möödudes eelmisest hindamisest;
 • hindamist mittesooritanud taotleja edukalt sooritatud eksamiosad: teadmiste kirjalik test või eksam ja praktiliste oskuste eksam kehtivad ühe aasta jooksul.
 • esimese korduseksami tasu on 1/2 eksamitasust, teistkordse korduseksami tasu on allolevas tabelis näidatud täissumma.

KUTSE ANDMISE JA TAASTÕENDAMISE TASU MÄÄRAD,  
kinnitatud Kultuuri Kutsenõukogu 11.11.2020 otsusega nr 21

 • Abitreener EKR 3 - 40 eurot
 • Nooremtreener EKR 4 - 47 eurot
 • Treener EKR 5 - 56 eurot
 • Vanemtreener EKR 6 - 72 eurot
 • Meistertreener EKR 7 - 80 eurot  
 • Kutse andmise ja taastõendamise tasu kantakse spordialaliidu arveldusarvele taotluslehel näidatud makselingi kaudu
  Meistertreeneri kutse ja spordiala hindamiskomisjoni liikme kutse taotlemisel ja taastaotlemisel kantakse tasu EOK treenerite kutsekomisjoni teenindava Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse arveldusarvele.

Kutseeksami korraldamise kord Treenerite praktiline eksamiosa Treenerite praktilise kutseeksami osa nõuded

(+372) 6 031 525
info@ratsaliit.ee

Arhiiv
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.