Kutse andmise kord

Kutseseaduses sätestatud korras on Kultuuri Kutsenõukogu kinnitanud Eesti Olümpiakomitee kutse andjaks treeneri kutsetele.
Kutsenimetused, tasemed ja spetsialiseerumised, millel kutse andjal on õigus treenerikutset anda, tulenevad Kultuuri Kutsenõukogu poolt kinnitatud kutsestandarditest. 

Kutse andja tegutseb Kultuuri Kutsenõukogu poolt kinnitatud kutse andmise korra alusel ning kutse andja moodustab ja Kultuuri Kutsenõukogu kinnitab kutse andmise tagamiseks kutsekomisjoni – EOK treenerite kutsekomisjoni.

Treenerikutse andja on Eesti Olümpiakomitee (EOK). Kutseandmise korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega vastava spordiala treenerite hindamiskomisjonid. Spordiala treenerite hindamiskomisjonid kontrollivad taotleja vastavust nõuetele, korraldavad kutseeksameid, eralast õppekava arendust ja taseme- ja täiendõpet. Nõuded kutse taotlemiseks ja taastaotlemiseks on sätestatud kutsete andmise korras.
   
Spordialade ja spetsialiseerumise põhjal nimetatud hindamiskomisjonidel on õigus välja töötada ja rakendada spordiala spetsiifikat arvesse võtvat hindamiskomisjoni töökorda ja täpsustada kutse taotlemise ja taastaotlemise nõudeid, kooskõlastades need EOK treenerite kutsekomisjoniga.

Dokumendid EOK kutse andmise kord Kutse andmise korda täiendav juhend

(+372) 6 031 525
info@ratsaliit.ee

Arhiiv
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.